Welcome
 
 
 
Branding Image
© 2002-2006 SAP AG All Rights Reserved. II
SAP AG
ในกรณีมีปัญหาในการลงทะเบียนให้ติดต่อ 0-2954-7300 ต่อ 821,822,823
(เวลา 8.30 - 19.30 น.) หรือ e-mail: slcm@dpu.ac.th


กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียน
ประกาศตารางสอบและตารางสอน

หากไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ กรุณาแจ้งข้อความผ่าน Facebook
และควรศึกษาคู่มือการใช้งานตาม link ด้านล่าง