Welcome
 
 
 
Branding Image
© 2002-2006 SAP AG All Rights Reserved. II
SAP AG
ในกรณีมีปัญหาในการลงทะเบียนให้ติดต่อ 0-2954-7300 ต่อ 508,177,151 (เวลา 8.30 - 18.00 น.)


กำหนดการและขั้นตอนการลงทะเบียน
ประกาศตารางสอบและตารางสอน

หากไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้ กรุณาแจ้งข้อความผ่าน Facebook
และควรศึกษาคู่มือการใช้งานตาม link ด้านล่าง